Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen en privacy verklaring Patroon!dee
 

1. Deze Algemene voorwaarden

1.1 Patroon!dee is een eenmanszaak van Anita van Veen, Tjerk Hiddeslaan 15, 3742 NC Baarn

Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amersfoort onder nummer

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Patroon!dee en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

1.3 Een gebruiker is een
opdrachtgever, dienstverlener en andere personen die gebruik maken van de website. 


1.4 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
1.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 
 
1.6 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 
  
 
2. Betaling, eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

2.1 Alle door Patroon!dee in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Patroon!dee totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Patroon!dee gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.2 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Patroon!dee in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

2.3 Patroon!dee behoudt zich ook na betaling, alle auteursrechten op haar ontwerpen en door haar ontworpen patronen, uitdrukkelijk voor.

3. Privacyverklaring en persoonsbescherming

3.1 Deze verklaring is van toepassing op alle door Patroon!dee geleverde diensten en producten.

3.2 Patroon!dee verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Gegevens die Patroon!dee van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Patroon!dee in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam, Bedrijfsnaam, Adresgegevens (bestaande uit straatnaam+huisnummer+postcode), Telefoonnummer (mobiel of vast), E-mailadres, Bankgegevens, enz. Patroon!dee verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

3.3 Patroon!dee heeft uw gegevens nodig voor: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u af te leveren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van uit Patroon!dee. Bijvoorbeeld vermelding op de website van Patroon!dee. Dit  gebeurt na toestemming. Wilt u niet op de website van Patroon!dee vermeld worden, dan kan u dat aangeven en wordt er niets van u geplaatst. Patroon!dee kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

3.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens is Patroon!dee gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarvan bij. In dat kader behoudt Patroon!dee zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

3.4 Patroon!dee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

3.5 Patroon!dee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verlichting.

3.6 Voor het in kaart brengen van uw websitebezoek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website, Patroon!dee gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Patroon!dee gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website, naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

3.7 U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mij.  

3.8 Beveiliging: Patroon!dee hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Patroon!dee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging , misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Ieder persoon die bij Patroon!dee toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Patroon!dee gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

3.9 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

3.10 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

3.11 De door Patroon!dee opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.
   
3.12 Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Patroon!dee met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van Patroon!dee of haar partners. 


 

4 Overmacht
 
4.1 In geval van overmacht aan de zijde van Patroon!dee, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. 
 
4.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Patroon!dee onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Patroon!dee gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

 
4.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Patroon!dee feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 
4.4 Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 4.3, zal Patroon!dee daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

5 Aansprakelijkheid
 
5.1 Hoewel Patroon!dee zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Patroon!dee, is Patroon!dee niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

 
5.2 Patroon!dee is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.
 
5.3 Patroon!dee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Patroon!dee.
 
5.4 Patroon!dee is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.
 
5.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Patroon!dee jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal het bedrag van de opdracht per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 
5.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
 
5.7 De gebruiker vrijwaart Patroon!dee tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

5.8 Indien en zodra de gebruiker of opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan het patroon aanbrengt, dan vervalt de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Patroon!dee voor het ontwerp of eindproduct.
 
6 Geschil met Patroon!dee
 
6.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

  
6.2 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn bij de burgerlijke rechter binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 
    
7 Overige bepalingen

 
7.1 Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Patroon!dee en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Patroon!dee.

 
7.2 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 
7.3 Patroon!dee kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 
 
7.4
Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Patroon!dee en zijn beschermd door de regels van intellectueel eigendom.